Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów

Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ

Kryteria naboru studentów

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt jest przeznaczony dla studentów ostatnich 2 semestrów studiów niestacjonarnych na kierunkach Informatyka oraz Zarządzanie. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w projekcie jest zaliczenie w terminie regulaminowym wszystkich przedmiotów ujętych w planach studiów. Stażem nie będą objęci studenci uczestniczący wcześniej w programach stażowych lub praktykach w ramach projektu P.IV PO KL.

KRYTERIA NABORU - STAŻE

Aby ubiegać się w ramach projektu o staż należy złożyć Podanie o przyjęcie na staż oraz Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem staży.

O zakwalifikowaniu na staż będzie decydować kolejność na liście rankingowej utworzonej na podstawie sumy uzyskanych punktów wg. następujących zasad:

1. Średnia ważona ocen - 4,0 - 1 pkt., 4.5 - 2 pkt. 5.0 - 3 pkt.

2. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów na podstawie średniej ocen, o kolejności decydują punkty dodatkowe za:

- artykuł w czasopiśmie naukowym - 10 punktów

- referat na konferencjach naukowych i studenckich - 5 punktów

- prace w Studenckim Kole Naukowym - 5 punktów

O przyznaniu stażu decydować będzie komisja, w skład której będą wchodzili między innymi: Kierownik Projektu, Asystent kierownika projektu, Dziekan WITZ, Przedstawiciel firmy przyjmującej na staż.

KRYTERIA NABORU - SZKOLENIA CERTYFIKOWANE

Aby ubiegać się o udział w certyfikowanym szkoleniu, należy złożyć wypełniony formularz zgłoszenia na szkolenie. Decydować będzie kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w zapełnieniu 20% miejsc na każdym szkoleniu mają studenci:

- pobierający stypendium socjalne

- zamieszkujący na obszarach wiejskich

- niepełnosprawni.

Studenci, którzy zostali zakwalifikowani na 2 szkolenia będą mogli zapisać się na listę rezerwową kolejnego szkolenia i będą mogli w nim uczestniczyć pod warunkiem wolnych miejsc na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Liczba miejsc jest zależna od rodzaju szkolenia i każdorazowo będzie podana przy jego opisie.

KRYTERIA NABORU - WIZYTY STUDYJNE, ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCAMI

Nabór jest otwarty i decyduje kolejność zgłoszeń.